Kwalifikacja wstępna

1. Uczestnictwo w kwalifikacji wstępnej.


Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
∙ przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
∙ studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r..

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

2. Czas trwania bloków programowych


kwalifikacja wstępna Gorzów (szkolenie obejmuje łącznie 280godz.) w tym:
• część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych,
• część specjalistyczna w tym:
- 65 godz. zajęć teoretycznych,
- 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
- 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

3. Egzaminowanie


Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
a) test podstawowy 20 pytań
b) test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dla kogo Kwalifikacja Wstępna:

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.


Kursy kwalifikacji wstępnej prowadzimy na bazie platformy e-learningowej uzupełnione o zajęcia praktyczne i szkolenie na symulatorze jazdy

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:


-280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
-zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna przyspieszoną obejmuje:


-140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
-zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną:
Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia.

Uzyskane uprawnienia:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.


Kliknij aby poznać aktualny cennik